dissabte, 23 de juliol del 2011

La reunió de zona un instrument imprescindible

A tot el professorat de la zona
A tots els claustres

LA REUNIÓ DE ZONA UN INSTRUMENT IMPRESCINDIBLE

El contacte entre el professorat dels centres i les possibilitats de rebre la informació, parlar dels temes que directament ens afecten i decidir propostes d’actuació són imprescindibles en els moments cada cop més difícils que ens venen. És per això que creiem molt important que tots els centres puguin participar a les reunions de zona.

La reunió de zona està prevista per dimarts a les 12. La primera el 6 de setembre al Rocio.

Amb aquest horari hi ha una afectació a l’horari lectiu de l’alumnat, però és la única manera de poder fer les reunions que no només sigui una tramesa d’informació. Al cap i a la fi suposen sis o set reunions en tot el curs. Són moltes les zones que venen funcionant amb horaris similars Vilanova o Vilafranca, Castelledefels, Cornellà, Sant Vicenç... Hi ha en centres en que són una o dues persones que s’encarreguen i així ho tenen al seu horari, en altres casos es rotatiu i es substitueix la persona. En aquests casos dotació horària queda coberta legalment mitjançant l’assignació d’un encàrrec de serveis.

Els encàrrecs de servei estan regulats per la “Resolució de 16 de juny de 2011 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el funcionament de les escoles i dels centres públics d’educació especial per al curs 2011- 2012” La podeu trobar a:
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/PPUB_2011_2012.pdf
26.4. Encàrrec de serveis
En interès del centre, el director o directora pot assignar un encàrrec de serveis
a qualsevol docent, sempre que es compleixin les condicions següents:
• Que hi hagi l’acord del docent afectat.
• Que s’organitzi el sistema adequat d’atenció als alumnes durant el
període que duri aquest encàrrec de serveis.
Els encàrrecs de serveis s’han de comunicar al claustre i quedar registrats en el
centre, a disposició de la Inspecció d’Educació. En cap cas no poden superar
els cinc dies lectius a l’any per docent, llevat que es refereixin a activitats de
formació incloses en el Pla de formació permanent que no afectin l’horari lectiu
dels alumnes.

La nostra proposta pel curs vinent és tenir previst en els plans de centre que un dia al mes es farà aquesta reunions de coordinació. A la primera reunió podríem fixar el calendari de tot el curs. Al cap i a la fi suposen sis o set reunions en tot el curs. Seria important que es votés aquesta proposta en el Claustre i ja tinguéssim ratificacions.

Dia de reunió de Zona 17:
dimarts a les 12

Resum zona17 a 28 de Juny de 2011

resum SVH 28 juny 2011