QUÈ ÉS LA ZONA?

Per poder treballar amb tota tanquilitat i saber més sobre el treball de les zones vaig enviar una sèrie de preguntes als sindicats per poder recollir i traspassar la informació. Aquí teniu les respostes per poder fer-vos una idea de què és una zona.

També ens agradaria demanar-vos que ens enviéssiu la documentació que regeix les zones.
- els drets que tenim els participants
- la legislació que ho regula
- les obligacions
- òrgans als que podem fer arribar les nostres decisions

A tot el professorat de la zona
A tots els claustres

LA REUNIÓ DE ZONA UN INSTRUMENT IMPRESCINDIBLE

El contacte entre el professorat dels centres i les possibilitats de rebre la informació, parlar dels temes que directament ens afecten i decidir propostes d’actuació són imprescindibles en els moments cada cop més difícils que ens venen. És per això que creiem molt important que tots els centres puguin participar a les reunions de zona.

La reunió de zona està prevista per dimarts a les 12. La primera el 6 de setembre al Rocio.

Amb aquest horari hi ha una afectació a l’horari lectiu de l’alumnat, però és la única manera de poder fer les reunions que no només sigui una tramesa d’informació. Al cap i a la fi suposen sis o set reunions en tot el curs. Són moltes les zones que venen funcionant amb horaris similars Vilanova o Vilafranca, Castelledefels, Cornellà, Sant Vicenç... Hi ha en centres en que són una o dues persones que s’encarreguen i així ho tenen al seu horari, en altres casos es rotatiu i es substitueix la persona. En aquests casos dotació horària queda coberta legalment mitjançant l’assignació d’un encàrrec de serveis.

Els encàrrecs de servei estan regulats per la “Resolució de 16 de juny de 2011 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el funcionament de les escoles i dels centres públics d’educació especial per al curs 2011- 2012” La podeu trobar a:
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/PPUB_2011_2012.pdf
26.4. Encàrrec de serveis
En interès del centre, el director o directora pot assignar un encàrrec de serveis
a qualsevol docent, sempre que es compleixin les condicions següents:
• Que hi hagi l’acord del docent afectat.
• Que s’organitzi el sistema adequat d’atenció als alumnes durant el
període que duri aquest encàrrec de serveis.
Els encàrrecs de serveis s’han de comunicar al claustre i quedar registrats en el
centre, a disposició de la Inspecció d’Educació. En cap cas no poden superar
els cinc dies lectius a l’any per docent, llevat que es refereixin a activitats de
formació incloses en el Pla de formació permanent que no afectin l’horari lectiu
dels alumnes.

La nostra proposta pel curs vinent és tenir previst en els plans de centre que un dia al mes es farà aquesta reunions de coordinació. A la primera reunió podríem fixar el calendari de tot el curs. Al cap i a la fi suposen sis o set reunions en tot el curs. Seria important que es votés aquesta proposta en el Claustre i ja tinguéssim ratificacions.

Dia de reunió de Zona 17:
dimarts a les 12Hola , que jo tingui coneixement, no existeix cap documentació que regeixi les zones.
Les zones son assemblees de treballadors i treballadores en las quals es podem tractar qualsevol tema que ens afecti professionalment. Tenen la doble vessant informativa i de recollida de propostes per ser trameses als òrgans de representació dels i les treballadores per tal de debatre-les i d'anar donant resposta a les problemàtiques i demandes.

Salutacions

http://ccoobaixllobregat.blogspot.com/

També ens agradaria demanar-vos que ens enviéssiu la documentació que regeix  les zones.
No hi ha cap documentació. Només l’acord verbal entre qui la convoca, que fins ara eren sindicats..

 - els drets que tenim els participants
- la legislació que ho regula
- les obligacions
No hi ha cap reconeixement legal. El que fem quan s’inicia el curs és enviar un escrit per tal que els claustres/¡equips directius  decideixen un “encàrrec de serveis” que com està regulat a les instruccions d’inici de curs per tal que un o més mestres puguin participar dins el seu horari de permanència en el centre a les reunions de zona.


- òrgans als que podem fer arribar les nostres decisions
No n’hi ha cap d’establerts. Lògicament es poden fer arribar els acord als sindicats. Nosaltres estem lluitant a les Juntes de Personal (que surten de les eleccions) per tal que les seves reunions siguin obertes i es recullin les propostes que surten de les assemblees a de zona.


Tot el material que cregueu que ens pot ajudar a fer millor, més efectiva i més participativa la zona17
Jo crec que el que es tracte és de que gent hi vegi l’efectivitat i que cada cop estiguin més ben preparades les reunions. Una part és el resum, però també en la seva preparació, crec que cada cop les informacions a les persones que venen a les reunions de zona s’han de passar abans i no només l’ordre del dia. Era una de les coses que volia introduir ara, però justament se m’ha passat la de S. Vicenç. T’adjunto l’escrit que he preparat per les altres zones. Les zones cada cop més han de ser zones de discussió i presa de decisions, això és el que ha de donar vida a les zones.
 Josep Lluís
cgt